ระบบแจ้งซ่อม

ทั้งหมด รับเรื่อง ดำเนินการ เสร็จสิ้น
หัวเรื่อง ฝ่าย คำอธิบาย ตึก ชั้น ห้อง สถานะ
[[task.title]] [[divisionName(task.division)]] [[task.description]] [[task.building]] [[task.floor]] [[task.room]] [[task.status==1? 'รับเรื่อง':task.status==2?'ดำเนินการ':'เสร็จสิ้น']]